SURVIVING PARADISE (2022) ชีวิตป่าแดนสวรรค์
SURVIVING PARADISE (2022) ชีวิตป่าแดนสวรรค์
7.5
เสียงไทยมาสเตอร์
HD
2022

“ในขณะที่ทะเลทรายคาลาฮารีเผชิญกับฤดูแล้งที่เลวร้ายลง ความภาคภูมิใจ ฝูงสัตว์ และฝูงสัตว์ทุกชนิดต้องพึ่งพาพลังของครอบครัวเพื่อความอยู่รอด